برای مشاهده و دانلود پایان نامه های لاتین رایگان بر روی لینک زیر کلیک نمایید


>>>>  فهرست پایان نامه های لاتین رایگان  <<<<

 

دانلود رایگان پایان نامه لاتین از دانشگاه The University of Chicago با عنوان

Financial leverage, corporate investment and stock returns
by Ozdagli, Ali K., The University of Chicago, 2009, 86 pages; 3362063

Abstract

Early theorists claimed that self-acceptance leads to other-acceptance. Yet recent research suggests that this is not always the case. This study showed a significant positive yet moderate correlation between these two factors. It also provided evidence for some possible differences between people within specific groups formed by these two factors. The Berger EAQ was used to assess levels of self- and other-acceptance and to form four distinct groups (levels of self- and other-acceptance). Next, the results from a modified NEO PI-R were analyzed for differences between the high/high and high/low groups as well as the low/high and low/low groups. The results showed that the high/high group was significantly different than the high/low group on the angry hostility, vulnerability, positive emotions, and straightforwardness facets. Also, the low/high group was significantly different than the low/low group on straightforwardness. These differences may be due to different attachment patterns formed early in life which may dispose some individuals to be more accepting in general than others.
دریافت لینک دانلود


در صورت نیاز به پایان نامه خاصی از پایگاه ProQuest می توانید عنوان آن را از طریق لینک زیر جستجو کرده و به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید.

برای جستجوی پایان نامه مورد نظر خود بر روی تصویر زیر کلیک نمایید:


جستجوی پایان نامهardabil.sci@gmail.com


هزینه دانلود و ارسال متن کامل پایان نامه : 3000 تومان


نظریه پردازان اولیه ادعا کرد که پذیرش خود منجر به دیگر پذیرش. با این حال تحقیقات اخیر نشان می دهد که این همیشه صدق نمی کند. این مطالعه نشان داد همبستگی مثبت و در عین حال در حد متوسط داشته بین این دو عامل. همچنین شواهد برای برخی از تفاوت های بین مردم در گروه های خاص تشکیل شده توسط این دو عامل ارائه شده است. برگر EAQ برای ارزیابی سطح خود و دیگر پذیرش و به شکل چهار گروه مجزا (سطح خود و دیگر پذیرش) استفاده شد. در مرحله بعد، نتایج حاصل از یک اصلاح NEO PI-R برای تفاوت بین دو گروه پایین / بالا / بالا و بالا و همچنین به عنوان / گروه کم کم / بالا و پایین استفاده شد. نتایج نشان داد که گروه بالا / بالا متفاوت از بالا / گروه کم در خصومت عصبانی، آسیب پذیری، احساسات مثبت، و جنبه صراحتاش به طور قابل توجهی بود. همچنین، کم / گروه بالا متفاوت از کم گروه / پایین در صراحتاش به طور قابل توجهی بود. این تفاوت ممکن است به دلیل الگوهای دلبستگی های مختلف در اوایل زندگی تشکیل که ممکن است برخی از افراد دور به پذیرش به طور کلی از دیگران است.