برای مشاهده و دانلود پایان نامه های لاتین رایگان بر روی لینک زیر کلیک نمایید


>>>>  فهرست پایان نامه های لاتین رایگان  <<<<

 

دانلود رایگان پایان نامه لاتین از دانشگاه Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey با عنوان

Effects of green advertising on trust building, brand opinion, and purchase behavior
by Martinez Flores, Raul, Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey (Mexico), 2012, 123 pages; 3535716

Abstract

In a 2.2 between-subjects experimental design with 206 participants and three previous exploratory studies with 112 additional subjects, the author proposes a model that presents social advertising (i.e., green advertisements) from the lens of three main constructs: advertising trust, brand opinion, and purchase intention. Simultaneously, the author studies the role of social advertising as a moderating variable in the relationship between advertising trust and purchase intention. Information plays a central role in advertising (American Marketing Association [AMA], 2012). One problem with advertising's information is lack of trust. The author hypothesizes that social advertising can enhance brand opinion and advertising trust, and hence, consumers' levels of purchase intention. The results of the present research reveal that social advertising creates a moderating effect in the relationship between advertising trust and purchase intention for competing brands that attempt to enhance their brand associations with consumers. In the present study, a relevant finding is that including green and social content in advertising can improve consumers' levels of trust and purchase intention and that green content in advertising works as an effective source of brand associations when followers intend to compete with leading or pioneer brands with more effectiveness. As a result of the present study's exploratory and main research stages, another relevant finding reveals that companies should develop social programs (i.e., social campaigns). So, an opportunity to enhance trust by using green advertising is latent and feasible. In a quid pro quo effort, it is highly important for enterprises to communicate their social initiatives and results to consumers by using advertising as an informative, relevant marketing tool. The present research, then, is relevant to the marketing communications' field, social advertising, consumer research, and societal marketing programs, as well as other business study fields.
دریافت لینک دانلود


در صورت نیاز به پایان نامه خاصی از پایگاه ProQuest می توانید عنوان آن را از طریق لینک زیر جستجو کرده و به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید.

برای جستجوی پایان نامه مورد نظر خود بر روی تصویر زیر کلیک نمایید:


جستجوی پایان نامهardabil.sci@gmail.com


هزینه دانلود و ارسال متن کامل پایان نامه : 3000 تومان


در 2.2 بین افراد طرح آزمایشی با 206 شرکت کنندگان و سه مطالعه اکتشافی قبلی با 112 نفر اضافی، نویسنده یک مدل است که ارائه تبلیغات اجتماعی (به عنوان مثال، تبلیغات سبز) از لنز سه سازه اصلی پیشنهاد: اعتماد تبلیغاتی، نظر نام تجاری، و قصد خرید. به طور همزمان، نویسنده نقش تبلیغات اجتماعی به عنوان یک متغیر تعدیل کننده در این رابطه اعتماد تبلیغات و قصد خرید را مطالعه. اطلاعات نقش اصلی را در تبلیغات (انجمن بازاریابی آمریکا [AMA]، 2012) ایفا می کند. یکی از مشکلات این اطلاعات تبلیغات عدم اعتماد است. نویسنده این فرضیه که تبلیغات اجتماعی می توانید نظر و اعتماد تبلیغاتی، و از این رو، سطح مصرف کنندگان از قصد خرید را بالا ببرد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که تبلیغات اجتماعی ایجاد یک اثر تعدیل کننده در این رابطه اعتماد تبلیغات و قصد خرید برای مارک های رقیب است که تلاش برای افزایش برند خود را با مصرف کنندگان است. در مطالعه حاضر، یافته های مربوطه است که از جمله محتوای سبز و اجتماعی در تبلیغات می تواند سطح مصرف کنندگان از اعتماد و قصد خرید و محتوای سبز در تبلیغات بهبود کار می کند به عنوان یک منبع موثر برند زمانی که پیروان قصد رقابت با پیشرو یا PIONEER مارک های با اثر بیشتر است. به عنوان یک نتیجه از مراحل تحقیق اکتشافی و اصلی پژوهش حاضر، پیدا کردن یکی دیگر از مربوطه نشان می دهد که شرکت ها باید برنامه های اجتماعی (به عنوان مثال، کمپین اجتماعی) ایجاد می شود. بنابراین، یک فرصت برای افزایش اعتماد با استفاده از تبلیغات سبز نهفته و امکان پذیر است. در یک تلاش عوض، آن را بسیار مهم است که برای کار به برقراری ارتباط ابتکارات و نتایج اجتماعی خود را به مصرف کنندگان با استفاده از تبلیغات به عنوان یک ابزار بازاریابی مربوط آموزنده است. در پژوهش حاضر، پس از آن، مربوط به زمینه ارتباطات بازاریابی، تبلیغات اجتماعی، تحقیقات مصرف کننده، و برنامه های بازاریابی اجتماعی، و همچنین سایر زمینه های مطالعه کسب و کار است.