صفحه نخست  |     فهرست پایان نامه های رایگان  |     شرایط درخواست دانلود پایان نامه  |     جستجوی پایان نامه از پایگاه پروکوئیست     
Designing multi-objective reverse logistics networks using genetic algorithms
by Yimsiri, Sanya, The University of Texas at Arlington, 2009, 101 pages; 3355916