تبلیغات
پایان نامه تأثیر ارزش ها و نگرش ها بر نگرش های رفتاری مصرف کننده سبز: بررسی تجربی سه محصول سبز The influence of values and attitudes on green consumer behavioral intentions: An empirical examination of three green products
The influence of values and attitudes on green consumer behavioral intentions: An empirical examination of three green products
by Rahman, Imran, Washington State University, 2014, 210 pages; 3628871
            نام فایل

pa_6.pdf

            حجم فایل1.16 MB
            تعداد دانلود483
            تاریخ انتشار1396/10/20