کد خبر: 122                                       تاریخ انتشار:  95/10/28

صفحه نخست » مجله اینترنتی

 

شیطان با این پنج نفر مشکل دارد

خداوند در قرآن می فرماید که از شیطان تبعیت نکنید و او دشمنی آشکار برای شماست.در جهان عده ای با رفتارشان شیطان را خشمگین می کنند
شاید در طول یک روز انسان چند بار فریب حیله گری شیطان را بخورد و در محضر خداوند مرتکب گناه شود.اما برخی ها هم وجود دارند که به بهترین شکل از دین خود پاسداری می کنند و تسلیم هوای نفس نشده و با شیطان معامله نمی کنند.وجود این انسان ها را نور خدا فراگرفته است.

امام صادق(ع)در مورد این دست افراد که شیطان را پیشوای خود قرار نمی دهند می فرمایند:

قال إبلیس: خمسة (أشیاء) لیس لی فیهن حیلة وسائر الناس فی قبضتی ...

ابلیس گفت: پنج نفر هستند که هیچ چاره ای برای آنها ندارم اما دیگر مردمان در مشت من هستند:

1. هر که با نیت درست به خدا پناه برد و در همه کارهایش به او تکیه کند.

2.کسی که شب و روز بسیار تسبیح خدا گوید.

3.کسی که برای برادر مؤمنش آن پسندد که برای خود می پسندد.

4.کسی که هر گاه مصیبتی به او می رسد، بی تابی نمی کند.

5.هر کسی که به آنچه خداوند قسمتش کرده، خرسند است و غم روزیش را نمی خورد.

 الخصال، ج ۱، ص ۲۸۵

حال هر انسانی بهتر است خود را با این اوصاف تطبیق دهد و ببیند که آیا توانسته با اعمالش شیطان را خشمگین کند و در مقابل به ریسمان الهی چنگ زند؟