کد خبر: k19                                       تاریخ انتشار:  95/09/23

صفحه نخست » مجله اینترنتی

 

مدیر شبكه سه تفهیم اتهام شد

رییس شبكه سوم سیما برای تفهیم اتهام درباره خودكشی «محمدمهدی كوهی» (نوجوان ١٣ ساله) به دادسرای جنایی تهران رفت و به سوالات بازپرس پرونده پاسخ گفت.
روزنامه اعتماد: رییس شبكه سوم سیما برای تفهیم اتهام درباره خودكشی «محمدمهدی كوهی» (نوجوان ١٣ ساله) به دادسرای جنایی تهران رفت و به سوالات بازپرس پرونده پاسخ گفت.
 
محمد مهدی كوهی تحت تاثیر سریال ٥ كیلومتر تا بهشت كه در ماه رمضان سال ٩٠ از شبكه سوم سیما پخش شد، خودكشی كرده است.
 
مدیر شبكه سه تفهیم اتهام شد 
 
بازپرس شعبه دوم دادسرای جنایی در این باره گفت: «با توجه به صدور قرار جلب دادرسی دادگاه كیفری درخصوص «محمدمهدی كوهی» آقای «علی اصغر پورمحمدی» مدیر شبكه سوم در بازپرسی دوم دادسرای جنایی، به قصد دادرسی حاضر و به اتهام تسبیب (مسبب بودن در حادثه به صورت غیر مستقیم) در قتل شبه عمد به نحو مشاركت تفهیم اتهام شد.
 
او ضمن ابراز تاثر و همدردی با بازماندگان آن مرحوم اظهار كرد:« هیچ رابطه علیتی میان محتوای سریال پخش شده و اقدام به خودكشی آن نوجوان وجود ندارد.»
 
به گفته بازپرس پرونده بعد از این اظهارات پرونده برای رسیدگی به دادگاه كیفری ٢ فرستاده شد.
 
متوفی 13 ساله  پس از دیدن این سریال به تصور اینكه می‌تواند مانند شخصیت اول آن، پس از مرگ تبدیل به روح شده و از آنچه دیگران درباره‌اش می‌گویند باخبر شود، خود را از میله بارفیكس خانه‌شان حلق‌آویز كرد.