چکیده مقاله:
این مقاله بر روی ساختار ربات های متحرک پیرو رهبر که مجهز به دوربین های پانورامیک هستند، تمرکز کرده و توسعه کارهای قبلی را در مقاله نشانه یابی که دیدگاه مبنی بر موقعیت یابی و مشکلات کنترل دارد را ارائه می دهد. اول ، یک شرط کافی تحلیلی جدید برای موقعیت یابی ثابت شده است و در روشن کردن مفهوم هندسی از لحاظ شکل گیریموقعیت از سنسورهای بینایی کالیبره نشده استفاده می شود، که در اینجا از فیلتر Unscented Kalman استفاده شده است. دوم، یک قانون کنترل باز خورد براساس توسعه دینامیک طراحی شده است و در ادامه طرح کلی کنترل درباره وضعیت ربات های فاصله دار برای توسعه دادن قابلیت اجرایشان ارائه شده است.

مشخصات نویسندگان مقاله آرایش رهبر پیروان: دیدگاه کالیبره نشده مبنی بر موقعیت یابی و کنترل
عظیم منصوری امیریه - گروه مهندسی برق ، دانشکده مهندسی برق،واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی
عباس چترایی - گروه مهندسی برق ، دانشکده مهندسی برق،واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند ایران
سال انتشار: ۱۳۹۷
زبان مقاله: فارسی


برچسب ها: موقعیت یابی ، آرایش رهبر پیروان ، پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند ایران ، عظیم منصوری امیریه ، عباس چترایی ،