چکیده مقاله:
در این مقاله به مبدل ولتاژ - DC-DC تمام پل شیفت فاز تحت سوئیچینگ ولتاژ صفر که بیشتر در کاربردهای با توان بالا مورد استفاده قرار می گیرد پرداخته می شود. افزایش فرکانس سوئیچینگ در یک مبدل DC-DC تمام پل مرسوم، باعث افزایش چگالی توان مبدل می گردد. اما، عملکرد مبدل DC-DC تمامپل در فرکانس سوئیچینگ بالا باعث افزایش تلفات سوئیچینگ در سوئیچ ها و کاهش بازدهی آن می شود. بنابراین، به منظور کاهش تلفات سوئیچینگ و عملکرد بهتر مبدل DC-DC در فرکانس بالا، تکنیک های سوئیچینگ نرم مطرح می شوند. مبدل DC-DC تمام پل شیفت فاز تحت سوئیچینگ ولتاژ صفر شرایطی را فراهم می کند که تلفات سوئیچینگ روی سوئیچ ها به شدت کاهش یافته و به دنبال آن بازدهی مبدل بهبود می یابد و همچنین به خاطر عملکرد مبدل در فرکانس های بالا چگالی توان افزایش خواهد یافت. ZVS همچنین باعث کاهش استرس در سوئیچ های نیمه هادی شده، که قابلیتاطمینان مبدل را بهبود می بخشد. در این مقاله یک نمونه مبدل DC-DC تمامپل شیفت فاز با توان 600W و فرکانس 200KHz طراحی و با استفاده از نرم افزار PSIM شبیه سازی شده و نتایج حاکی از آن است که بازدهی بالاتر از 90% برای مبدل بدست می آید.

مشخصات نویسندگان مقاله آنالیز ، طراحی و شبیه سازی یک مبدل DC-DC فرکانس بالای تمام پل شیفت فاز، تحت سوئیچینگ ولتاژ صفر
مجتبی یوسفی - گروه مهندسی برق، دانشکده برق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
مسعود جباری - استادیار گروه مهندسی برق ، دانشکده برق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند ایران
سال انتشار: ۱۳۹۷
زبان مقاله: فارسی


برچسب ها: تمامپل شیفت فاز ، سوئیچینگ تحت ولتاژ صفر ، سوئیچینگ نرم ، قابلیت اطمینان ، مسعود جباری ، مجتبی یوسفی ، پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند ایران ،