برای مشاهده فهرست پروژه های انجام شده بر روی لینک زیر کلیک نمایید


شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ ( DVR ( dynamic voltage restorer در سیمولینک نرم افزار  MATLAB


در این پروژه بازیاب دینامیکی ولتاژ با استفاده از اینورتر معمولی و روش کنترلی همفاز در سیمولینک نرم افزار مهندسی MATLAB شبیه سازی شده است. در این پروژه خطای کمبود ولتاژ، بیشبود ولتاژ، نامتعادلی ولتاژ و همچنین هارمونیک های ولتاژ با استفاده از DVR جبران سازی می شود.

بعد از اجرای این شبیه سازی نتایج زیر را مشاهده خواهید کرد.


در صورت نیاز به این شبیه سازی و خرید آن می توانید از طریق ایمیل زیر در تماس باشید.قیمت: 40000 تومان


http://s3.picofile.com/file/8192473042/email.jpg


http://s6.picofile.com/file/8190098076/DVR_5.pnghttp://s3.picofile.com/file/8190098176/DVR_1.png


http://s3.picofile.com/file/8190098268/DVR_2.png


http://s6.picofile.com/file/8190098300/DVR_3.png


http://s6.picofile.com/file/8190098342/DVR_4.pnghttp://s3.picofile.com/file/8192473042/email.jpg

شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ در نرم افزار متلب شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR  در نرم افزارMATLAB  شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR  در سیمولینک نرم افزارMATLAB شبیه سازی جبرانسازی هارمونیک های ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی جبرانسازی کمبود ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی جبرانسازی بیشبود ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی جبرانسازی نامتعدلی ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ در نرم افزار متلب شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR  در نرم افزارMATLAB  شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR  در سیمولینک نرم افزارMATLAB شبیه سازی جبرانسازی هارمونیک های ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی جبرانسازی کمبود ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی جبرانسازی بیشبود ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی جبرانسازی نامتعدلی ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ در نرم افزار متلب شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR  در نرم افزارMATLAB  شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR  در سیمولینک نرم افزارMATLAB شبیه سازی جبرانسازی هارمونیک های ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی جبرانسازی کمبود ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی جبرانسازی بیشبود ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی جبرانسازی نامتعدلی ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ در نرم افزار متلب شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR  در نرم افزارMATLAB  شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR  در سیمولینک نرم افزارMATLAB شبیه سازی جبرانسازی هارمونیک های ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی جبرانسازی کمبود ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی جبرانسازی بیشبود ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی جبرانسازی نامتعدلی ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ در نرم افزار متلب شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR  در نرم افزارMATLAB  شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR  در سیمولینک نرم افزارMATLAB شبیه سازی جبرانسازی هارمونیک های ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی جبرانسازی کمبود ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی جبرانسازی بیشبود ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی جبرانسازی نامتعدلی ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ در نرم افزار متلب شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR  در نرم افزارMATLAB  شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR  در سیمولینک نرم افزارMATLAB شبیه سازی جبرانسازی هارمونیک های ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی جبرانسازی کمبود ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی جبرانسازی بیشبود ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی جبرانسازی نامتعدلی ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ در نرم افزار متلب شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR  در نرم افزارMATLAB  شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR  در سیمولینک نرم افزارMATLAB شبیه سازی جبرانسازی هارمونیک های ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی جبرانسازی کمبود ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی جبرانسازی بیشبود ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی جبرانسازی نامتعدلی ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ در نرم افزار متلب شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR  در نرم افزارMATLAB  شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR  در سیمولینک نرم افزارMATLAB شبیه سازی جبرانسازی هارمونیک های ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی جبرانسازی کمبود ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی جبرانسازی بیشبود ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی جبرانسازی نامتعدلی ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ در نرم افزار متلب شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR  در نرم افزارMATLAB  شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR  در سیمولینک نرم افزارMATLAB شبیه سازی جبرانسازی هارمونیک های ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی جبرانسازی کمبود ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی جبرانسازی بیشبود ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی جبرانسازی نامتعدلی ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ در نرم افزار متلب شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR  در نرم افزارMATLAB  شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR  در سیمولینک نرم افزارMATLAB شبیه سازی جبرانسازی هارمونیک های ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی جبرانسازی کمبود ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی جبرانسازی بیشبود ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی جبرانسازی نامتعدلی ولتاژ با بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیمولینک نرم افزار متلب

 

هر گونه تغییر در کمیت ولتاژ، جریان یا فرکانس که سبب خرابی یا عملکرد نادرست تجهیزات مصرف کننده شود، در مباحث کیفیت برق قرار می گیرد. با پیشرفت تکنولوژی و استفاده روز افزون از تجهیزات با تکنولوژی بالا مانند کامپیوترها و کنترلرهای برنامه پذیر منطقی(PLC) که به انرژی الکتریکی و کیفیت آن وابسته هستند، دیگر تنها استفاده از انرژی الکتریکی مورد پذیرش نبوده، بلکه کیفیت و خصوصیات برق تحویلی نیز مهم است. از سوی دیگر گسترش روزافزون استفاده از تجهیزاتی مانند کنترل کننده های سرعت، محرکه های تغییر دهنده فرکانس و خازن هایی که برای اصلاح توان راکتیو به کار می روند همگی موجب کاهش کیفیت برق و ایجاد مشکلات متعدد برای تجهیزات الکتریکی می شود. لذا با در نظر گرفتن افزایش حساسیت تجهیزات و استفاده روزافزون از تجهیزاتی که موجب کاهش کیفیت برق می شوند و همچنین بالا رفتن استانداردها و انتظارات مصرف کنندگان انرژی الکتریکی بنابر دلایل فرهنگی و اجتماعی ، مبحث کیفیت برق از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد.  افتادگی ولتاژ(sag): به کاهش درمقدار ولتاژ مؤثر به اندازه  1/0 الی 9/0 پریونیت در فرکانس نامی برای مدت زمان 5/0 سیکل تا یک دقیقه گفته می شود، که اغلب توسط خطاها ، افزایش بار و اتفاقاتی مثل راه اندازی یک موتور بزرگ رخ می دهد. برآمدگی ولتاژ(swell): به افزایش در مقدار مؤثر ولتاژ بین 1/1 تا 8/1 پریونیت در فرکانس نامی برای مدت زمان 5/0 سیکل تا یک دقیقه گفته می شود و اغلب توسط خطاهای سیستم ، کلیدزنی بارها و کلیدزنی خازن ها رخ می دهد. قطع ولتاژ(interruption): به sagهایی با دامنه کمتر از 10درصد ویا صفر درصد ( افت کامل ولتاژ) گفته می شود. قطع ولتاژ می تواند کوتاه مدت (کمتر از 2 دقیقه) و یا بلند مدت باشد.   عدم تعادل ولتاژ: به صورت رابطه زیر تعریف می شود :   100* (مقدار متوسط ولتاژ / حداکثر انحراف از مقدار متوسط ولتاژ)= عدم تعادل ولتاز    

فلیکر یا نوسان ولتاژ: تأثیر زودگذری که یک منبع روشنایی روی حس بینایی انسان گذاشته در حالیکه طیف فرکانس با شدت روشنایی آن تغییر می کند و با دو شاخص اندازه گیری می شود:  شاخص کوتاه مدت(Pst): به میزان شدت فلیکر در یک دوره زمانی 10 دقیقه ای گفته می شود.

          شاخص بلند مدت (Plt): به میزان شدت فلیکر در یک دوره زمانی 2 ساعته گفته می شود.   علت به وجود آمدن فلیکرمی تواند عواملی مانند کوره های الکتریکی ، دستگاه های نورد آهن، جوشکاری و راه اندازی موتورهای الکتریکی بزرگ باشد اختلالات هارمونیکی: هامونیک ها اختلالات سینوسی متناوب  در ولتاژ منبع یا جریان بار هستند که توسط بارهای غیر خطی ایجاد می شوند. هامونیک ها به صورت مضارب صحیحی از فرکانس اصلی منبع بیان می شوند.

         عوامل ایجاد کننده هارمونیک ها می تواند منابع تغذیه  تکفاز ، تجهیزات قوس زننده ، محرکه های کنترل سرعت و دیگر تجهیزات الکترونیک قدرت باشد.

برای حل مشکلات ناشی از اختلالات هارمونیکی می توان از نصب فیلترهای اکتیو و پسیو در قسمت بار یا باس ، یا از اتصالات مناسب ترانس که توانایی حذف مؤلفه های توالی صفر را داشته باشد ، استفاده کرد. ادوات CUSTOM POWER فیلترهای پسیو(غیرفعال) فیلترهای اکتیو(فعال) فیلترهای ترکیبی از راه حل های بهبود کیفیت توان، استفاده از ادوات FACTS در سیستم های توزیع با کاربرد و استراتژی کنترلی متفاوت است، که تحت عنوان Custom Power مطرح  می شود.همانند ادوات FACTS ادوات Custom Power را به سه دسته عمده می توان تقسیم نمود که از لحاظ آرایش ساختمانی شبیه STATCOM، SSSC، و UPFC می باشند ولی از لحاظ قدرت و روش های کنترلی و نحوه بکارگیری کاملا متفاوت از
   
برچسب ها: شبیه سازی DVR ، شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ در متلب ، شبیه سازی DVR در سیمولینک متلب ، پروژه متلب ، جبران سازی ولتاژ با DVR ، نرم افزار متلب MATLAB ، شبیه سازی DVR در متلب ،